FSC golive sản phẩm giao dịch trực tuyến trên nền tảng Website

Ngày 22/01/2018, FSC golive sản phẩm giao dịch trực tuyến trên nền tảng website. Nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch tại https://webtrading.fsc.com.vn