Ngày 02/10/2017, MBS golive sản phẩm chứng khoán phái sinh ra thị trường. Nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch phái sinh trên nền tảng web https://d24.mbs.com.vn