InnoTech cung cấp các dịch vụ liên quan tới dữ liệu và giải pháp công nghệ thông tin cho các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng số, thương mại điện tử. Các dịch vụ từ dữ liệu real-time, thông tin và phản hồi từ mạng xã hội, tới các giải pháp bảo mật, kiến trúc hệ thống theo chuẩn mực quốc tế.