Giải pháp quản lý và xử lý các nghiệp vụ giao dịch đa dạng các sản phẩm tài chính. Giải pháp được kiến trúc để có thế xử lý các quy trình nghiệp vụ phức tạp với tốc độ xử lý cao và tuỳ biến linh hoạt.