Hệ thống giao dịch hợp nhất trên nền tảng Web, ứng dụng máy tính, iOS, Android, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, hỗ trợ giao dịch các sản phẩm chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng chỉ quỹ với các tính năng và công cụ phân tích nâng cao.