Dịch vụ khách hàng 

     
 

Ngoài việc không ngừng tập trung nâng cao giá trị giải pháp và sản phẩm, InnoTech cũng không quên nhiệm vụ hết sức quan trọng và luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng, vì mục tiêu “Chuyển giao công nghệ, cam kết lâu dài vì mục tiêu sự phát triển của khách hàng và của chính InnoTech”.