Tiệc cuối năm của đội phát triển SG!

20/12/2014

Done almost Scrum backlog & Everyone has Christmas Gift!