30 năm, Trung Quốc tăng 69 bậc về GDP bình quân đầu người

26/06/2017

Chỉ còn chưa đầy 2% dân số Trung Quốc sống dưới chuẩn nghèo của thế giới...