Công ty gia đình và thách thức trong quá trình chuyển giao quyền lực

26/06/2017

Tất cả mọi nỗ lực chuyển giao sẽ thất bại nếu con cái không yêu thích với công việc kinh doanh của gia đình.