Hai nhân vật then chốt ảnh hưởng thành bại của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

22/02/2019

Mỹ và Triều Tiên đều lựa chọn những nhà đàm phán dày dặn kinh nghiệm, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2.