Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

21/02/2019

Nhiều vấn đề “gai góc” nhất dự kiến sẽ được các bên được thảo luận sâu tại vòng đàm phán thương mại mới ở Washington.