InnoMedia 

TỔNG QUAN

 

Giải pháp Truyền Thông Trực Tuyến InnoMedia cung cấp hàng loạt các loại báo cáo với thời gian truy xuất trong 10 năm lịch sử tài chính và hơn 217 mặt dữ liệu tài chính. Các thông tin cung cấp bao gồm thông tin về công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, ban giám đốc, ban điều hành, các cổ đông lớn cũng như cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích các ảnh hưởng khách quan. Các thông tin về những công ty này được truy xuất từ hai nguồn trung tâm chính là HOSE (Sở GDCK TPHCM) và HNX (Sở GDCK Hà Nội).

 

inno media