InnoTrade 

Cơ chế hoạt động

 

  • Kênh tương tác Web, Mobile, Home: dành cho nhà đầu tư, dạng web-based.
  • Dành cho người vận hành và quản trị, dạng ứng dụng.
  • Cơ chế bên dưới dùng để tương tác truy xuất dữ liệu từ các nguồn khác.

 

Kênh giao dịch

 

  • InnoWebTrade
  • InnoMobileTrade
  • InnoHomeTrade

 

Tham khảo thêm tài liệu giới thiệu chi tiết